دانشجو

آشنایی با رشته کارشناسی ارشد ارگونومی

آشنایی با رشته کارشناسی ارشد ارگونومی

 


معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی در اینجا آورده شده است. کارشناسی ارشد ارگونومی با مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان به طراحی مناسب ابزار، وسایل و شیوه انجام کار، جهت پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت می پردازد.

کارشناسی ارشد ارگونومی به مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان می پردازد تا با طراحی مناسب ابزار، وسایل و شیوه انجام کار از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت پیش گیری شود و کارآیی و بهره وری و کیفیت افزایش یابد. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند آموخته های خود را در کلیه محیط های کاری و محیط زندگی به کار ببرند و با بررسی محیط کار و کارکنان، به طراحی و ارتقای ابزار، وسایل و شیوه انجام کار بپردازند. همچنین باید بتوانند به عنوان پژوهشگر در مشکل یابی، ایده یابی، ایده پردازی و طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی جهت حل مشکلات ارگونومی کار و کارکنان و ارگونومی محصولات تولیدی، آموزش کارکنان و کارگران در جهت تفهیم مفهوم ارگونومی، نقش مثبت و سازنده داشته باشند.


توانمندی ها و مهارت های اصلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

توانمندی های مورد انتظار برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی عبارتند از:

 • مهارت های ارتباطی
 • تعامل بین بخشی
 • آموزش
 • پژوهش
 • تفکر عادلانه
 • نگارش مقالات علمی
 • مهارت های حل مسئله
 • خود ارتقایی مستمر
 • درخواست و ارائه مشاوره
 • تفسیر آزمون های فیزیولوژیک و بایو مکانیک مرتبط
 • کار در محیط های حرفه ای
 • مهارت های مدیریت شامل: ارزیابی و شناسایی مشکلات ارگونومیکی، تحلیل داده ها، تصیمیم گیری مبتنی بر شواهد، برنامه ریزی، سازماندهی، پایش و نظارت، کنترل کیفی و ارزشیابی در زمینه ارگونومی
 • سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار
 • استفاده از وسایل تخصصی و کالیبراسیون آن
 • آنتروپومتری
 • تجزیه و تحلیل ارگونومیک مشاغل
 • تحلیل ارگونومیک محیط های کاری
 • طراحی ایستگاه های کاری در مشاغل تولیدی، خدماتی و اداری
 • تحلیل و طراحی بیومکانیکی ابزارهای کاری
 • آشنایی با اندازه گیری روشنایی، صدا، امواج، پرتوها، دما و رطوبت
 • ارزیابی عوامل خطر و خطاهای انسانی در محیط های کاری
 • تحلیل و طراحی ارگونومیک در اماکن شهری و عمومی
 • بکارگیری نرم افزار های تخصصی ارگونومی


رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد ارگونومی عبارتند از: دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی، کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای، کاردرمانی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، طراحی صنعتی، مدیریت صنعتی، مهندسی مکانیک، مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی، روانشناسی، ایمنی صنعتی، فیزیک، مهندسی پزشکی، پرستاری، هوشبری و اتاق عمل می توانند در کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی شرکت کنند.

بازار کار کارشناسی ارشد ارگونومی

بازار کار کارشناسی ارشد ارگونومی در سازمان ها، مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و محیط زندگی به عنوان نیروی آموزش دیده در راستای طراحی کار، طراحی وسایل کار و زندگی، طراحی ایستگاه کار و ارتقا ایمنی و سلامتی منابع انسانی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و سازمان های استاندارد می باشد.

نقش ها و وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

دانش آموختگان این رشته، در نقش های آموزشی، پژوهشی- طراحی و تولیدی، مشاوره ای- پیشگیری و مدیریتی وظایف خود را در جامعه به انجام می رسانند.

وظایف حرفه ای در نقش آموزشی:

 • مشارکت در تدریس واحدهای درسی مهندسی فاکتورهای انسانی در مقطع کارشناسی رشته های مرتبط مانند بهداشت حرفه ای، طراحی صنعتی، مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی و غیره.
 • مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت در کلیه مراکز خدماتی، تولیدی و اداری.

وظایف حرفه ای در نقش پژوهشی- طراحی و تولیدی:

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مرتبط ا ارگونومی
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ارگونومی
 • همکاری در تدوین استانداردهای ارگونومیک

وظایف حرفه ای در نقش مشاوره ای- پیشگیری:

مشاوره ها با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت، کارآیی و بهره وری، به مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و مسئولین سلامت، در حوزه های زیر ارئه می شوند:

 • بهینه سازی کار و شرایط انجام کار
 • ارزیابی ارگونومیکی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی
 • شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از بروز خطاهای انسانی در مراکز تولیدی، خدماتی و اداری
 • ارزیابی ریسک های ارگونومی جهت پیشگیری از سوانح و حوادث شغلی

وظایف حرفه ای در نقش مدیریتی:

 • مشارکت در مدیریت سازمانی با رویکرد انسان محور از طریق تغییرات ارگونومیک در فرآیند کار، ساعات کار و استراحت، نوبت کاری و چرخش شغلی.


ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی ۱۴۰۱

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی ۱۴۰۱در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

ردیفدانشگاهعادیشهریه پردازجمع کل
۱ارومیه۳۰۳
۲اهواز ۳۰۳
۳ایران۳۱۴
۴تهران۳۰۳
۵تبریز۳۱۴
۶شیراز ۲۱۳
۷علوم بهزیستی و توانبخشی۳۱۴
۸کرمان۳۱۴
۹همدان۳۱۴
۱۰یزد۳۱۴
۱۱مازندران۳۱۴

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی

مواد و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

ضریبنام درس
۲کلیات ارگونومی
۲تشریح و فیزیولوژی انسانی
۲فیزیک و مکانیک
۲ریاضی
۱روانشناسی عمومی
۱مدیریت سازمانی
۲زبان عمومی

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ارگونومی ۳۲ واحد به شرح زیر می باشد.

جدول دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدهانام درس
۲۴دروس اختصاصی اجباری
۴دروس اختصاصی اختیاری
۴پایان نامه
۳۲جمع واحدها

دانشجو موظف است دروس کمبود یا جبرانی را، مطابق جدول زیر بگذراند:

تعداد واحدهانام درس
۳تشریح و فیزیولوژی انسانی
۲روانشناسی عمومی
۲ریاضیات عمومی
۲فیزیک عمومی
۱سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
۱روش های تحقیق در علوم بهداشتی
۱۱جمع واحدها

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

تعداد واحدهانام درس
۱اصول و مبانی ارگونومی
۲فیزیولوژی کار
۱آنتروپومتری
۲بیومکانیک شغلی
۲ارگونومی محیطی
۱روانشناسی در ارگونومی
۲ارگونومی در طراحی
۱آمار تحلیلی
۱ماکرو ارگونومی
۲ارگونومی شناختی
۲خطای انسانی و ایمنی سیستم ها
۲زبان تخصصی
۴روش های ارزیابی در ارگونومی
۱آشنایی با بیماری های اسکلتی عضلانی
۵پایان نامه
۲۹جمع واحدها

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

تعداد واحدهانام درس
۱مباحث ویژه در ارگونومی
۱ارگونومی مشارکتی
۱اقتصاد ارگونومی
۱حوادث ناشی از کار
۱جامعه شناسی کار
۵جمع واحدها

دانشجو باید ۲ واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر بگذراند.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا