روشهای ارزیابی حمل دستی بار

ارزیابی ارگونومی به روش KIM

The Key Indicator Method

The Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO)

The Key Indicator Method for Lifting/Holding/Carrying (KIM-LHC)

The Key Indicator Method for Pulling/Pushing (KIM-PP)

مقدمه و هدف

وظایف دستی و حمل دستی بار از عمده ترین وظایف در محیط های کاری هستند و ارزیابی این نوع وظایف جهت برآورد خطرات بهداشتی کارگران در معرض مواجهه، اهمیت بسیاری دارد. برای ارزیابی شرایط کاری در این وظایف شغلی یک روش جدید به نام KIM توسط موسسه فدرال ایمنی و بهداشت شغلی (BAuA) آلمان در سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۱ ارائه گردید.

روش KIM یکی از کامل ترین و معتبرترین روش های ارزیابی وظایف دستی و وظایف حمل بار می باشد که دارای سه کار برگ متفاوت می باشد.

 • ارزیابی وظایف بلند کردن، نگه داشتن و حمل کردن بار Lifting , Holding and Carrying – 2001
 • ارزیابی وظایف کشیدن / هل دادن بار Pulling and Pushing – 2001
 • ارزیابی وظایف دستی (وظایف غیر حمل دستی بار) Manual Handling Operations – 2007


کاربرد در مشاغل و محیط های کاری:

KIM-LHC: این روش را می توان در وظایف بلند کردن، نگه داشتن بار و حمل بار بکار برد.

KIM-PP: این روش را می توان جهت ارزیابی وظایف کشیدنو هل دادن بار بکار برد.

KIM-MHO: این روش به منظور ارزیابی فعالیت هایی بکار می رود که اعمال فشار و نیرو بر روی بازو-دست-انگشتان در هنگام کار بر روی اشیاء وجود دارد (کارهای دستی).

اساسا ﮐﺎرهای دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ۴ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

۱- کارهای دﻗﯿﻖ: ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ، ﺳﺎﻋﺖ سازی، زرگری، ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ.

۲- ﮐﺎرهای ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر دوﺧﺖ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﺣﺴﮕﺮ.

۳- ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل نیروی ﻣﺘﻮﺳﻂ و دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارﻧﺪ: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺑﺴﺘﻪ بندی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و… .

۴- ﮐﺎرﻫﺎیی ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو در آنها اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارﻧﺪ: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاﺟﯽ، ﺑﺮش ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن

فعالیت هایی که روش KIM-MHO برای ارزیابی آنها مناسب نیست عبارتند از:

 • فعالیت های حمل دستی بار (حمل بار بیش از ۵ کیلوگرم) که برای این وظایف دو روش دیگر KIM بکار کمی رود.
 • فعالیت هایی که بدلیل فعالیت کل بدن و اعمال زیاد نیرو نیازمند انرژی بالایی هستند (بالا رفتن، مونتاژ ماشین و …)
 • فعالیت هایی با پوسچرهای اجباری (مانند زانو زدن)

نقاط قوت:

 • نتایج ارزیابی به صورت کمی ارائه شده و قابل مقایسه می باشند (محاسبه امتیاز خطر).
 • نشان دادن میزان مداخله (نیاز به طراحی مجدد محیط کار و یا مراقبت بهداشتی)
 • کاربرد آسان
 • روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفته است.

محدودیت ها:

 • این روش احتمال خطر اختلالات اسکلتی-عضلانی را بطور جداگانه برای نواحی بدن ارائه نمی کند.

عوامل خطر اختلالات اسکلتی-عضلانی مدنظر:

KIM-LHC: نیروی ﻋﻤﻞ واﻗﻌﯽ، ﺗﮑﺮار، ﻣﺪت زﻣﺎن، ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﺪﻧﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎر ﺗﺎ ﺑﺪن، ﺷﺮاﯾﻂ کاری

KIM-PP: وزن ﺑﺎر، ﺗﮑﺮار، ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﯿﺪن/ ﻫﻞ دادن، ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﺪﻧﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ کاری

KIM-MHO: ﻧﯿﺮو، ﻣﺪت زﻣﺎن، ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﺪﻧﯽ، ﻧﻮع نیروی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه، ﻧﻮع ﭼﻨﮕﺶ، ﺗﮑﺮار، ﺷﺮاﯾﻂ کاری، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

بخش های بدنی مورد نظر جهت ارزیابی:

KIM-LHC: تنه

KIM-PP: تنه

KIM-MHO: دست-بازو، تنه

روش کار:

پیش شرط های کار با روش KIM:

 • داشتن اطلاعات مناسب پیرامون کاری که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 • داشتن دانش مناسب در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی
 • قضاوت صحیح


برای مطالعه ادامه مطلب و دانلود دو فایل راهنمای کامل انجام روش ارزیابی و فایل پاورپوینت راهنما و مثال به بخش دانلود مراجعه نمایید.

بخش دانلود:

۱- فایل راهنمای روش ارزیابی

به سبد خرید شما اضافه شد

پس از پرداخت وجه برای دانلود، در منوی اصلی سایت

روی گزینه پنل کاربری و سپس پیشخوان کلیک کنید.

لینک دانلود در قسمت خریدهای شما در دسترس می باشد/

به سبد خرید شما اضافه شد

 

۲- فایل پاورپوینت راهنما و مثال

به سبد خرید شما اضافه شد

پس از پرداخت وجه برای دانلود، در منوی اصلی سایت

روی گزینه پنل کاربری و سپس پیشخوان کلیک کنید.

لینک دانلود در قسمت خریدهای شما در دسترس می باشد/

به سبد خرید شما اضافه شد

 

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا