پرسشنامه

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)

The Depression Anxiety Stress Scale-(DASS-42)


مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم است. فرم کوتاه ۲۱ عبارت است که هریک از سازه های روانی « افسردگی ،«اضطراب» و « استرس» را توسط ۷ عبارت متفاوت، مورد ارزایابی قرار می دهد. فرم بلند آن شامل ۴۲ عبارت است که هریک از ۱۴ عبارت یک عامل یا سازه روانی را اندازه گیری می کند. فرم کوتاه ۲۱ عبارتی توسط صاحبی و همکاران(۱۳۸۴) برای جمعیت ایرانی اعتباریابی شده است.


روایی و پایایی

سه عامل استرس، اضطراب و افسردگی توسط مقیاسDASS-42  اندازه گیری می شود. منظور از استرس در این مقیاس شامل استرس های فیزیکی و روانی است. مطالعات انجام شده توسط لویباند و لویباند (۱۹۹۵) نشان داد که اعتبار و بازآزمایی برای زیر مقیاس های فرعی به ترتیب ۸۱/۰ برای استرس،۷۹/۰ برای اضطراب و ۷۱/۰ برای افسردگی بدست آمد. برای روایی مقیاس نیز ضرایب همبستگی با پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک به ترتیب ۸۱/۰ و ۷۴/۰ به دست آمد. بنابراین این مقیاس جهت بکارگیری در فعالیتهای پژوهشی و تشخیصی دارای اعتبار مناسبی است. در پژوهشی توسط افضلی و همکاران (۱۳۸۶) ویژگی های روان سنجی آزمون در نمونه ۴۰۰ نفری از دانش آموزان شهر کرمانشاه اجرا و نتایج نشان داد که همبستگی مقیاس افسردگی این آزمون با تست افسردگی ۸۴۹/۰ همبستگی مقیاس اضطراب نیز با آزمون زونگ ۸۳۱/۰ و همبستگی مقیاس استرس و سیاهه استرس دانش آموزان۷۵۷/۰ بود. ضریب آلفای محاسبه شده برای مقیاس افسردگی برابر با ۹۴/۰ و مقیاس اضطراب برابر با ۸۵/۰ و مقیاس استرس برابر با ۸۷/۰ محاسبه شد.

 

بخش دانلود:


به سبد خرید شما اضافه شد

پس از پرداخت وجه برای دانلود، در منوی اصلی سایت

روی گزینه پنل کاربری و سپس پیشخوان کلیک کنید.

لینک دانلود در قسمت خریدهای شما در دسترس می باشد/

به سبد خرید شما اضافه شد

 

 

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا