بیومکانیک شغلی

نقش بیومکانیک در ارگونومی

بیومکانیک زمانی مطرح می شود که عضوی از بدن باری را تحمل کرده یا به آن نیرویی وارد می شود. چگونگی وارد شدن این نیروها بحث بیومکانیک را تشکیل می دهد.

انسان در محیط کار در معرض دو نیرو قرار دارد. فشارهای ناشی از محیط فیزیکی (استرس) و فشارهای بیومکانیکی ناشی از خود بدن (استرین). این فشارها اساسا در ارگونومی بوسیله قوانین مکانیک و قوانین بیولوژیکی شرح داده می شود.


مفاهیم موجود در خصوص استرین- استرس از سه زاویه می تواند بررسی شود:

  • ۱-فیزیولوژی
  • ۲-روانشناسی
  • ۳- بیومکانیک


هر فعالیتی استرس را به بدن اعمال می کند که منجر به استرین می شود که در سیستم اسکلتی-عضلانی تاثیر خواهد گذاشت.


عوامل موثر بر بیماری های اسکلتی-عضلانی:

  1. نوع کار
  2. ریخت انسان ها
  3. بحث روانشناسی
  4. ژنتیک


تعاریف:

آقای (contin and dillman) بیومکانیک را بصورت علمی که به بررسی نیروهای خارجی و داخلی که به بدن انسان در حین فعالیت یا استراحت وارد می شود٬ تعریف کرده اند.

و آقای (wintel) بیومکانیک را بصورت قاعدی که به شرح، آنالیز و دستیابی به حرکات سریع می پردازد تعریف می کند.

و (woldin and  fron) بیومکانیک را به صورت قواعدی تعریف کرد که از قوانین حاکم و اصول مهندسی برای تشریح حالات اعضای مختلف بدن تحت نیروهایی که در طی فعالیت های بدنی وارد می شود استفاده می کنند.


بیومکانیک به صورت عمومی، قوانین و مقررات اساسی را در اندام های بدن در حالت استراحت یا حرکت بیان می کند.


بیواستاتیک: بررسی موقعیت ها در حال استراحت کامل بدن

بیودینامیک – سیستماتیک: شرح حرکات بدن بدون ملاحظه نیروهای درگیر

بیومکانیک-سنتیک: بررسی نیروهای محرکه بدن


بیومکانیک حرفه ای یا کاربردی: شاخه ای از بیومکانیک است که با هدف بهبود فعالیت های روزمره، خصوصا تشریح بدنی و محدودیت های اجرایی که در مشاغل مختلف وجود دارد به تدوین اصول می پردازد همچنین می تواند بعنوان مطالعه تاثیرات متقابل فیزیکی تعریف شود به گونه ای که عملیات حداقل ریسک را بدنبال داشته باشند.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا