روشهای ارزیابی در ارگونومی

روشهای ارزیابی ارگونومی

Ergonomic assessment methods

مقدمه

ارگونومی طیف وسیعی از ابزارها و تکنیک های تجذیه و تحلیل را جهت آنالیز تعامل انسان با محیط، تجهیزات، سیستم ها و فرآیندها بکار می برد تا از سازگاری آنها با توانایی ها و انتظارات کاربران اطمینان حاصل کند. در این قسمت سعی شده تا انواع روش های ارزیابی در حیطه ارگونومی شرح داده شوند.

ابزارها و روش های ارزیابی ارگونومی را می توان به پنج گروه کلی زیر طبقه بندی نمود:

 • روش های ارزیابی فیزیکی
 • روش های ارزیابی فیزیولوژیکی
 • روش های ارزیابی شناختی و رفتاری
 • روش های ارزیابی طراحی سیستم ها محصول
 • روش های ارزیابی ماکروارگونومی

 

روش های ارزیابی فیزیکی

هدف ارگونومی فیزیکی، ارزیابی اندازه، تناسب و توانایی فیزیکی جمعیت کاربران می باشد. ارزیابی ارگونومی فیزیکی در تجزیه و تحلیل وظایف، محصولات و محیط کار ضروری بوده و نسبت به موارد مورد نیاز در ارزیابی؛ تکنیک ها و ابزارهای ارگونومی فیزیکی زیر را مورد استفاده قرار می دهیم:

 1. روش های خودگزارشی
 2. روش های مشاهده ای
 3. روشهای اندازه گیری مستقیم

جهت سهولت در بررسی هر یک از روشهای ارزیابی، روشهای مشاهده ای در ۳ گروه زیر طبقه بندی شده اند که عبارتند از:

 1. روشهای ارزیابی کل بدن
 2. روشهای ارزیابی اندام فوقانی
 3. روشهای ارزیابی حمل دستی بار

 

روش‌های ارزیابی پوسچر کل بدن:

 1. OWAS
 2. QEC
 3. REBA
 4. MFA
 5. PLIBEL


روش‌های ارزیابی اندام فوقانی:

 1. RULA
 2. OCRA
 3. LUBA
 4. HAL
 5. ART
 6. Strain Index
 7. CTD Risk Index


روش‌های ارزیابی حمل دستی بار

 1. NIOSH
 2. MAC
 3. KIM
 4. UTAH
 5. SNOOK
 6. ARBOUW
 7. ManTRA
 8. ACGIH Lifting
 9. WISHA Lifting


سایر روشهای ارزیابی

 1. ROSA
 2. CUBE Model


چک لیستهای اولیه

 1. Body Map
 2. Nordic
 3. Cornell
 4. پرسشنامه LPD

 

 

روش های ارزیابی شناختی            برای مطالعه تخصصی تر کلیک کنید

تکنیک های ارزیـابی روانـشناختی برای تعیین عوامل شناختی، هیجانی، شخصیتی و رفـتاری سـهیم در آسیب شناسی روانی فرد طراحی شده اند.

آزمون ها

 1. آزمون حافظه فعال n-back
 2. آزمون حافظه وکسلر
 3. و …


پرسشنامه ها

 1. پرسشنامه سنجش خستگی چند بعدی MFI
 2. پرسشنامه استرس شغلی HSE
 3. و …

 

روش های ارزیابی فیزیولوژی

 1. شاخص تئوانایی انجام کار (WAI)

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا